วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่6 แสดงความคิดเห็น

การสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว บล็อกยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้เรียน สะดวก และรวดเร็ว แลกเปลี่ยนความรู้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และ ผู้เรียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้น ๆ โดยการโยงลิงค์ไปหาบทความหรือบันทึกนั้น ๆ อีกทั้งลิงค์ที่ผู้เรียนบรรจุไว้ในบล็อก
                นอกจากนี้การสร้างบล็อกจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลย์เซียและสิงค์โปร์

ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

24 มกราคม 2554 - เดินทางออกจากประเทศไทย - เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน S.K.Kodiangh - เดินทางเข้าสู่เมืองปีนัง พักที่โรงแรม Grand Contineltal Hotel 25 มกราคม 2554 - เดินทางเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมือง มัสยิดหินอ่อน ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ ตึกแฝด Twin Tower - เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - พักที่เก็นติ้ง 26 มกราคม 2554 - เดินทางจากเก็นติ้งสู่เมืองใหม่ปุตราจายา - เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ - พักที่โรงแรม AQUEEN HOTEL 27 มกราคม 2554 - เดินทางเข้าชมอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน - ซื้อของบริเวณถนนออร์ชาร์ด - เดินทางเข้าสู่เกาะSentosa - ตอนคำชม ละคร 4 D และ TheSong of the sea - เข้าพักที่โรงแรม นิวยอร์ค ยะโฮบารู 28 มกราคม 2554 - เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ - แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี - เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ถึงบ้านพัก เวลา 23.00 น.

กิจกรรมที่ 1 แนะนำสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันดี

โรงเรียนวัดจันดี on PhotoPeach