วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ให้นักศึกษาศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษาของนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว

ข้อมูลพื้นฐาน
                  โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นศ.2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) มีครูและบุคคลากรทางการศึกษา 43 คน นักเรียน 687 คน
การบริหารจัดการด้านสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงเรียน โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ห้องบริหารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
2. ห้องวิชาการ จำนวน 2 เครื่อง
3. ห้องครูประจำชั้นช่วงชั้นละ 1  เครื่อง
4. ห้องสมุด จำนวน 6 เครื่อง
5. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
           การจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาทางโรงเรียนได้จัดให้เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ตามรายชั่วโมง ระบบอินเตอร์เน็ตทางโรงเรียนได้วางระบบโดยใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนการทำงานของครูในห้องสำนักงานและห้องพักครู ได้วางระบบอินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้จากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
การสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว บล็อกยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้เรียน สะดวก และรวดเร็ว แลกเปลี่ยนความรู้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และ ผู้เรียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้น ๆ โดยการโยงลิงค์ไปหาบทความหรือบันทึกนั้น ๆ อีกทั้งลิงค์ที่ผู้เรียนบรรจุไว้ในบล็อก  นอกจากนี้การสร้างบล็อกจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลย์เซียและสิงค์โปร์

ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

24 มกราคม 2554 - เดินทางออกจากประเทศไทย - เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน S.K.Kodiangh - เดินทางเข้าสู่เมืองปีนัง พักที่โรงแรม Grand Contineltal Hotel 25 มกราคม 2554 - เดินทางเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมือง มัสยิดหินอ่อน ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ ตึกแฝด Twin Tower - เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - พักที่เก็นติ้ง 26 มกราคม 2554 - เดินทางจากเก็นติ้งสู่เมืองใหม่ปุตราจายา - เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ - พักที่โรงแรม AQUEEN HOTEL 27 มกราคม 2554 - เดินทางเข้าชมอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน - ซื้อของบริเวณถนนออร์ชาร์ด - เดินทางเข้าสู่เกาะSentosa - ตอนคำชม ละคร 4 D และ TheSong of the sea - เข้าพักที่โรงแรม นิวยอร์ค ยะโฮบารู 28 มกราคม 2554 - เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ - แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี - เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ถึงบ้านพัก เวลา 23.00 น.

กิจกรรมที่ 1 แนะนำสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันดี

โรงเรียนวัดจันดี on PhotoPeach