วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ให้นักศึกษาศึกษาระบบข้อมูลของสถานศึกษาของนักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว

ข้อมูลพื้นฐาน
                  โรงเรียนวัดจันดี หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นศ.2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) มีครูและบุคคลากรทางการศึกษา 43 คน นักเรียน 687 คน
การบริหารจัดการด้านสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงเรียน โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ห้องบริหารทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
2. ห้องวิชาการ จำนวน 2 เครื่อง
3. ห้องครูประจำชั้นช่วงชั้นละ 1  เครื่อง
4. ห้องสมุด จำนวน 6 เครื่อง
5. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง
           การจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาทางโรงเรียนได้จัดให้เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ตามรายชั่วโมง ระบบอินเตอร์เน็ตทางโรงเรียนได้วางระบบโดยใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนการทำงานของครูในห้องสำนักงานและห้องพักครู ได้วางระบบอินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้จากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต
การสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว บล็อกยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้เรียน สะดวก และรวดเร็ว แลกเปลี่ยนความรู้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และ ผู้เรียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้น ๆ โดยการโยงลิงค์ไปหาบทความหรือบันทึกนั้น ๆ อีกทั้งลิงค์ที่ผู้เรียนบรรจุไว้ในบล็อก  นอกจากนี้การสร้างบล็อกจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมที่6 แสดงความคิดเห็น

การสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีส่งงานผ่านทางบล็อก นำมาใช้ในการจัดการเรียนการ ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมและแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว บล็อกยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้เรียน สะดวก และรวดเร็ว แลกเปลี่ยนความรู้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อความรู้ที่ผู้เรียนเขียนถ่ายทอดลงไปในบล็อก และ ผู้เรียนได้เขียนโต้ตอบต่อความคิดเห็นนั้น ๆ โดยการโยงลิงค์ไปหาบทความหรือบันทึกนั้น ๆ อีกทั้งลิงค์ที่ผู้เรียนบรรจุไว้ในบล็อก
                นอกจากนี้การสร้างบล็อกจะได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล spss

  เปิดโปรแกรม spss
         คลิก Start -> All Programs -> SPSS
ต้องการให้หน้าจอแสดงภาษาไทย
        เลือกเมนู View -> Fonts(เลือก Font และ Size ตามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม OK)
ชื่อฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย UPC
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
       1.  การกำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปร จากหน้าจอ Variable View
    เปิดหน้าจอ Variable View โดยคลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
-Name    ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Name เช่น ชายหรือหญิง
-Type      ประเภทของตัวแปร
-เลือก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คลิกปุ่ม OK
-Label     กำหนดข้อความขยายชื่อตัวแปร เพื่ออธิบายชื่อตัวแปรและแสดงออกทางผลลัพธ์
ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Label เช่น เพศ
-Values   กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
-Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์
-Column จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร หรือ ชื่อตัวแปร หรือ label ตัวแปร
-Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
-Measure ระดับการวัดของข้อมูล
**ให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัว**
2. การรวมข้อมูล
คลิกเมนู  Transform ->  คลิก Compute  -> จะปรากฏ  หน้าต่าง Compute  Variable - พิมพ์ชื่อที่ต้องการระบุ เป็นชื่อตัวแปรในการรวมข้อมูล  -> คลิกเมาส์เลื่อนเมาส์หา  Function เลือก  SUM  -> ส่งหัวข้อในกลุ่ม ที่ต้องการนำข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม มารวมกัน ขึ้นไปไว้ ในช่อง Numerie Expression  โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,)  กั้นกลางระหว่างข้อจนหมดแล้วปิดวงเล็บ แล้ว หาร ด้วย จำนวนรายข้อที่ส่งมารวมข้อมูลกัน -> คลิก  OK. -> จะปรากฏ ผลลัพธ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้คำสั่งจาก Menu bar เลือก Analyze แล้วเลือกค่าสถิติที่ต้องการวิเคราะห์จาก Window ที่ปรากฏตามลำดับ ก็จะได้ผลการวิเคราะห์ตามต้องการ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นางสาวทิพยรัตน์ พลวิชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)และป.บัณฑิตวิชาชีพครูสถานที่ทำงานโรงเรียนวัดจันดี ปัจจุบันกำลังศึกษาป.บัณฑิตบริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานมาเลย์เซียและสิงค์โปร์

ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

24 มกราคม 2554 - เดินทางออกจากประเทศไทย - เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน S.K.Kodiangh - เดินทางเข้าสู่เมืองปีนัง พักที่โรงแรม Grand Contineltal Hotel 25 มกราคม 2554 - เดินทางเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมือง มัสยิดหินอ่อน ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ ตึกแฝด Twin Tower - เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - พักที่เก็นติ้ง 26 มกราคม 2554 - เดินทางจากเก็นติ้งสู่เมืองใหม่ปุตราจายา - เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ - พักที่โรงแรม AQUEEN HOTEL 27 มกราคม 2554 - เดินทางเข้าชมอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน - ซื้อของบริเวณถนนออร์ชาร์ด - เดินทางเข้าสู่เกาะSentosa - ตอนคำชม ละคร 4 D และ TheSong of the sea - เข้าพักที่โรงแรม นิวยอร์ค ยะโฮบารู 28 มกราคม 2554 - เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ - แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี - เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ถึงบ้านพัก เวลา 23.00 น.

กิจกรรมที่ 1 แนะนำสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันดี

โรงเรียนวัดจันดี on PhotoPeach